I. Wstęp

Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym prowadzonym pod adresem www.outfit.pl

Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci internet.

Wszystkie towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Właścicielem sklepu internetowego www.outfit.pl, jest spółka OUTFIT World Fashion 1 Sp. z o.o., podlegająca wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000971284, NIP 536-196-25-79, REGON 522002360

Kontakt z Sprzedającym można uzyskać:

OUTFIT World Fashion 1 Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 13 lok 102,

05-120 Legionowo

telefon:+48 780 110 314

email: office@outfit.pl

II. Składanie zamówień

Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego treści.

Wszystkie ceny za towary podane na stronie internetowej Sklepu Internetowego są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa Sprzedający, pod warunkiem wcześniejszego ustalenia ze Sprzedającym formy tej przesyłki.

Zamówienie składane jest poprzez stronę internetową www.outfit.pl

Zamówienie uważa się za złożone jeśli Kupujący wypełni formularz zamówienia, poda dane kontaktowe takie jak: imię, nazwisko, adres email, nr. tel., adres doręczenia i złoży zamówienie poprzez wybranie przycisku „Potwierdzam zakup (potwierdzenie zakupu z obowiązkiem zapłaty)”.

Kupujący w momencie składania zamówienia wyraźnie potwierdza, że wie że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty, o czym jest informowany poprzez przycisk „Potwierdzam zakup”.

III. Sposób i termin zapłaty

Płatność za zamówiony towar może nastąpić, zależnie od wybranej przez Klienta formy płatności:

a) za pobraniem (przy odbiorze towaru),

b) za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (nazwa systemu) (niezwłocznie po złożeniu zamówienia),

c) przelewem na rachunek bankowy Sklepu Internetowego (w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia):

Przelewu należy dokonać na konto:

OUTFIT World Fashion 1 Sp. z o.o.

Numer konta: 48 1020 1026 0000 1802 0526 9297

Nazwa banku: PKO B.P.

Tytułem: numer zamówienia lub/i imię i nazwisko osoby zamawiającej

Po złożeniu zamówienia w Sklepie Internetowym www.outfit.pl , zależnie od wybranej przez Kupującego formy płatności:

a) w przypadku wyboru opcji przesyłki za pobraniem, Sprzedający potwierdzi telefonicznie lub mailowo (na adres poczty elektronicznej Kupującego)  otrzymanie zamówienia.

b) w przypadku wyboru opcji przesyłki za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Sprzedający, po otrzymaniu płatności, potwierdzi telefonicznie lub mailowo (na adres poczty elektronicznej Kupującego)  otrzymanie zamówienia.

c) w przypadku wyboru opcji przelewu należy w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia dokonać wpłaty na numer rachunku Sprzedającego podany powyżej. Wysokość wpłaty powinna wynosić równowartość wartości zakupionych towarów. Zamówienie jest automatycznie anulowane, jeżeli w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia, na rachunek bankowy Sprzedającego nie wpłynie kwota za zamówiony produkt. Po otrzymaniu płatności, Sprzedający potwierdzi telefonicznie lub mailowo (na adres poczty elektronicznej Kupującego) otrzymanie zamówienia.

Na każdy sprzedany towar Sprzedający wystawia paragon lub fakturę VAT. Chęć otrzymania faktury VAT na zakupiony towar należy zgłosić w momencie składania zamówienia wraz z podaniem pełnych danych do faktury (w tym numeru NIP). Faktura Vat może zostać dołączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana na wskazany adres e-mail Kupującego w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, zależnie od wybranej przez Kupującego opcji.

IV. Szybka realizacja zamówienia

Sprzedający zastrzega sobie prawo do kontaktu z Kupującym przed realizacją zlecenia.

Towar jest wysyłany pod adres wskazany w zamówieniu. Sprzedający poinformuje Kupującego o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźniać.

Towar wysyłany jest za pośrednictwem firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej – zależnie od wybranej przez Kupującego formy.

Przesyłka dostarczana jest zgodnie z terminem podanym przy składaniu zamówienia. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją płatności „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych” do czasu podanego na stronie internetowej należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedającego (1–2 dni robocze).

Wszystkie zamówienia z opcją płatności „za pobraniem”, złożone w dni robocze do godziny 15:00 wysyłamy tego samego dnia! Złożone w dni robocze po godzinie 15:00 lub w dni wolne od pracy, realizujemy w następny dzień roboczy.

W przypadku zamówienia z opcją płatności „przelew” lub „płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych”, towar wysyłamy po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Sprzedającego, w dniu zaksięgowania wpłaty – jeśli zaksięgowanie będzie miało miejsce w dzień roboczy do godziny 15:00, w następnym dniu roboczym – jeśli zaksięgowanie będzie miało miejsce w dniu roboczym po godzinie 15:00 lub w dniu wolnym od pracy.

Kupujący jest informowany o wydłużeniu czasu realizacji zamówienia z jakichkolwiek przyczyn z wyprzedzeniem, drogą mailową lub telefonicznie.

Wysyłka realizowana jest w dni robocze. Oznacza to, że towar, za który zaksięgowano wpłatę w piątek przy opcji płatności „przelew” lub „płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych” lub  że towar z opcją płatności za pobraniem, na który zamówienie złożono w piątek, zostanie wysłany najpóźniej w poniedziałek w tygodniu następnym, o ile poniedziałek nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy.

W momencie wysyłki towaru zostanie wysłany mail z potwierdzeniem realizacji zamówienia na adres podany przez Kupującego w trakcie rejestracji. Jeżeli Kupujący nie otrzyma potwierdzenia wysyłki w ciągu 24 godzin od założonej daty księgowania płatności (zazwyczaj jeden dzień lub dwa dni robocze ) lub złożenia zamówienia za pobraniem, prosimy o kontakt - przyspieszy to procedurę wysyłki w przypadku ewentualnych problemów z informacją o wpłacie lub zakupie.

Jeżeli zamówiona przesyłka nie dotarła do Kupującego w maksymalnym terminie określonym zgodnie z wskazanymi powyżej zasadami, prosimy o kontakt - będzie to podstawą do wszczęcia procedury reklamacyjnej z naszej strony.

V. Prawo odstąpienia od umowy

Kupujący ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Towar musi zostać zwrócony w stanie niezmienionym: nieużywany, z kompletem przyczepionych metek, z przyczepionym czerwonym zabezpieczeniem.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednostronnego oświadczenia pocztą elektroniczną.

email: office@outfit.pl

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

VI. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni.

Proszę odesłać lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany jeśli Kupujący odeśle towar przed upływem terminu 14 dni od daty poinformowania Sprzedającego.

Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Brak możliwości odstąpienia od umowy: 

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (Konsumentowi) w odniesieniu do umów w których przedmiotem świadczenia jest dostarczona rzecz, której po użyciu nie można zwrócić ze względów na ślady użytkowania lub ze względów higienicznych.

VII. Procedura reklamacyjna

Na sprzedawany towar Sprzedający udziela gwarancji na okres 24 miesięcy od daty zakupu. Jeżeli towar ma wady, niezależnie od roszczeń z tytułu gwarancji, Sprzedający odpowiada wobec Kupującego również z tytułu rękojmi. Reklamowany towar należy bezpiecznie zapakować i odesłać wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym:

OUTFIT World Fashion 1 Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 13, lok. 102, I piętro

05-120 Legionowo

Do przesyłki prosimy załączyć dowód zakupu.

Maksymalny czas rozpatrywania reklamacji to 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

VIII. Polityka prywatności

Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Kupujących Sklepu Internetowego w związku z zakupami jest Sprzedający.

Składając zamówienie Kupujący zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie podanych danych osobowych w celu realizacji umów sprzedaży. Dane są przekazywane dobrowolnie.

Kupujący ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą,  a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Dane osobowe umieszczone w bazie sklepu www.outfit.com.pl są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umów sprzedaży. W związku z tym mogą być udostępniane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Kupującego.

Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. nr 133 poz. 883).

IX. Rozstrzyganie sporów

Wszelkie spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i/lub w związku z zawarciem umów miedzy Sklepem a Kupującym będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości miejscowej zgodnie z ustawą kodeks postępowania cywilnego.

Kupujący będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży

b) Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą.

c) Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email: porady@dlakonsumentow.pl.

d) Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Sprzedający jako przedsiębiorca mający siedzibę w Unii zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożliwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów: europa.eu/consumers/odr/.